Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) célja, hogy Padel-Club Hungary Kft (Székhely: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 1.; Adószám: 25184684-2-14; Cégjegyzékszám: 14 09 317734)
weboldalának látogatói által megadott és Padel-Club Hungary Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról az ügyfeleit (a továbbiakban „Ügyfelek”) tájékoztassa.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
I. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
II. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
III. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett személlyel helyreállítható. Az érintett személlyel helyreállíthatónak minősül a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
IV. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő megnevezése: Padel-Club Hungary Kft. Adatkezelő székhelye: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 1.

Adatkezelő elérhetőségei:
email: info@padelclubhungary.com
postai címe: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 1. honlap: www. padelclubhungary.com

Az adatkezelés jogalapja:
• ajánlat készítése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, panaszkezelés esetén: ügyfél hozzájárulása, ha az nem beszerezhető, úgy Adatkezelő jogos érdeke;
• hírlevél küldése: ügyfél hozzájárulása.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Adatkezelő Ügyfelei, vagyis a www.padelclubhungary.com weboldalon keresztül megkeresést küldő felhasználók, a telefonos megkereséssel élő, valamint egyéb módon megkereséssel élő ügyfelek.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: Ügyfelek a weboldalon/telefonon keresztüli kapcsolatfelvétel használatával, valamint a személyes konzultáción való megjelenés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés céljai:
• ajánlat elkészítése Ügyfelek számára,
• Ügyfelekkel való kapcsolattartás,
• panaszkezelés,
• hírlevél küldése.
Az adatkezelés manuális adatfeldolgozás keretében történik.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A megkeresések során Ügyfél azonosítás, kapcsolattartás, ajánlatadás, panaszkezelés céljából az alábbi adatokat adja meg:
• Ügyfél neve – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás;
• E-mail cím / telefonszám / további elérhetőségi adatok – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, válaszlevél vagy hírlevél küldése;
• egyéb: felhasználó által megadott további személyes adatok, amelyek tekintetében felhasználó hozzájárulását adja -célja: kapcsolattartás / azonosítás / panaszkezelés.


3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)
SZEMÉLYE: Vadász Tamás


4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat az alább megjelölt, vagy célhoz kötöttség elve szerinti határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.


Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Azonosítás

az utolsó megkereséstől számított 24 évig
Kapcsolatfelvétel
Panaszkezelés
Ajánlatadás

Hírlevélküldés a feliratkozástól számított 12 hónapig vagy az utolsó hírlevél megnyitásától számított 12 hónapig

Adatkezelő kijelenti, hogy a fenti időtartamok lejártát követően az Ügyfél által megadott adatokat törli mind digitális mind papír alapú nyilvántartásaiból.


5. KEZELT ADATOK VÉDELME
Adatkezelő az általa kezelt adatokat biztonságosan tárolja, azokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. Fizikailag a székhelyén található elektronikus eszközökön, valamint papírformátumban tárolja zárt szekrényben és zárt szobában


6. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE
Nem történik adattovábbítás külföldre.


7. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
Amikor Ön a jelen weboldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy

szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A jelen weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az adatkezelés során érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


9. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.


10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben hatósági panaszt kíván tenni az Adatkezelővel szemben az Ön jogainak megsértése miatt, úgy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (weboldal: www.naih.hu; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.) megteheti. Kérjük, hogy amennyiben kérdése, észrevétele, problémája esetlegesen panasza merülne fel személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban, úgy első sorban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén: – email: info@padelclubhungary.com, levelezési cím: 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 1.

 

11. TOVÁBBI ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató módosításának jogát fenntartja. Jelen Adatvédelmi tájékoztató a www.padelclubhungary/adatvedelem weboldalon elérhető.

PÁLYAFOGLALÁS